Globus - Viňa Tarapacá

Chardonnay Gran Reserva, Viňa Tarapaca
Cabernet Sauvignon Gran Reserva, Viňa Tarapaca
Carmenere Gran Reserva, Viňa Tarapaca
Merlot Gran Reserva, Viňa Tarapaca
Cabernet Sauvignon / Merlot Varietal, Viňa Tarapaca
Carmenere Varietal, Viňa Tarapaca
Syrah Varietal, Viňa Tarapaca
Cabernet Sauvignon Varietal, Viňa Tarapaca
Sauvignon Blanc Varietal, Viňa Tarapaca
Chardonnay Varietal, Viňa Tarapaca
Merlot Varietal, Viňa Tarapaca